บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุมลฑา บุญญานุพงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
22ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งเสริมการทำงานของพนักงานและรักษาความสมดุลในชีวิต ของพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มวล.)คณาทิพย์ แพเรืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
23ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤษณา ใจสมุทรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
24ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ฝ่ายปกครอง และฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรัสรินทร์ จันทรพิมลนิธีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
25การศึกษาแรงจูงใจของพนักงาน ต่อการบริหารจัดการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณพาราวู๊ด จังหวัดนครศรีธรรมราชรัตพร ภักดีชนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
26บรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการทำงานของกลุ่มวัยทำงาน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาศิรดา ธนแก่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
27ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านกาแฟของประชากรในอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุสรา ดำละเอียดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
28ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์การเกษตร ท่าศาลา จำกัดวิมลวรรณ ดวงจันทร์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
29การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชปภาวรินทร์ ชูแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
30ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชกิตติยา วรรณวิจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25667
31การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะตกค้าง ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีศรีอนงค์ สมใจหมายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
32ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซาท์เทิรน์ เคมิคอลส์ จำกัดชาตวัฒน์ เจริญอภิบาลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
33ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้คุม เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีนนทวัฒน์ ศรีจินดาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25662
34ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศจีนของผู้บริโภคเขต อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมาณฐมน นามศรีชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
35ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาธัญนาถ ชัยประทุมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
36ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้วอภิวิชญ์ เหลืองศิริกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256612
37ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทำตามพ่อ ปลูกเพราะสุขของชาวไร่อ้อย เขตส่งเสริมจังหวัดชัยภูมิอิศรา ไชยนันทน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
38ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาสุชานันท์ ย่านกลางวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
39ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อผลไม้สดของผู้บริโภคในเขตอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมานิภาพร ชาพันดุงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
40ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ สังกัด กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 1อมรรัตน์ มุ่งมีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25666