บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจันทร์ ศรีเกตุ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit17