บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลปัตตานี

ชื่อเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลปัตตานี
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา เอื้อละพันธ์
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit31