บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้โดยสารนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ชื่อเรื่องคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้โดยสารนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งอมราลักษณ์ ช่วยเนียม
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit11