บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยการบริหารบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

ชื่อเรื่องปัจจัยการบริหารบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ชื่อผู้แต่งวันทนา ก่ำทอง
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit9