บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การบริหารจัดการด้านมาตรการป้องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภควัยทำงานที่มีประสิทธิผล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อเรื่องการบริหารจัดการด้านมาตรการป้องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภควัยทำงานที่มีประสิทธิผล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งธนากร สุวรรณชื่น
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit8