บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาสุชานันท์ ย่านกลางวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
162ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทำตามพ่อ ปลูกเพราะสุขของชาวไร่อ้อย เขตส่งเสริมจังหวัดชัยภูมิอิศรา ไชยนันทน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
163ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้วอภิวิชญ์ เหลืองศิริกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256612
164ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาธัญนาถ ชัยประทุมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
165ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศจีนของผู้บริโภคเขต อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมาณฐมน นามศรีชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
166คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาปะเหลียน จังหวัดตรังชไมพร เที่ยงธรรมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
167ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำของฝ่าย สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จังหวัดตรังวัชราภรณ์ ทิพย์รักษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
168การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในศาลากลางจังหวัดกระบี่ฐิติรัตน์ นะบุตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
169อิทธิพลการเปิดรับสื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ ความตงั้ใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังปรียานุช ศิริพันธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
170ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ ร้านค้าปลีก (โชห่วย) ในเขตอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังปนัดดา พรหมเกื้อวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
171ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดวรรณ บุญสิริพิพัฒน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256611
172การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานในจังหวัดพัทลุงกัญยลักษณ์ กุลนานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
173ภาวะผู้นำและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการที่ดี ในศูนย์ราชการเขตเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงไพรบุษบ์ เทอดวีระพงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
174ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรภาครัฐ ในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงศุภสินี พราหมณพันธุ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256626
175แรงจูงใจการทำงานเป็นทีมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงบุษกร บัวแสงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
176ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและการคงอยู่ของวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดตรังปัทมา ทองเต็มวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
177ทัศนคติที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค Generation Y ในจังหวัดตรังสุธิดา ยิ่งดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256613
178ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อศูนย์บริการยางรถยนตล้อตังค์ไทร์ จังหวัดตรังเกยีรตศิกัดิ์ วงษ์มณฑาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
179แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุดในภาคใต้ศิวพร แคนยุกต์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
180คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเรือนผู้การรีสอรท์จังหวัดตรังบุษรา แสวงจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668