บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตจังหวัดยะลาจอมพล พรมคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256615
62อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย (GEN Y) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาอนุสรา ชุมทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
63การวิเคราะห์สภาพและโอกาสการแข่งขันในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผ่านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาประภาพร นกเส้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
64ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสุนารี วรรณศิริวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
65การแสวงหาโอกาสเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจทันตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Dental Clinic ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภาวิตา กิตติประภานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
66ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารับบริการของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชนัสนันท์ กิตติประภานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
67แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศสำหรับธุรกิจ ร้านอาหารโรตีดีฟอเรสต์ทั้ง 6 สาขา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฟาฏอนะฮ แวบูละวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
68ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างของประชากรในจังหวัดปัตตานีฟัรฮาน แวบูละวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
69ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application ในพื้นที่จังหวัดสตูลธมลวรรณ โอสถานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
70ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ที่เข้ารับบริการในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลานัยน์รัตน์ ขวัญซ้ายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
71ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพิชาดา สังข์แก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
72ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการของตู้ชงเครื่องดื่มอัตโนมัติเต่าบินของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานวรัตน์ มหันตมรรควิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256614
73ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลิสซี่งในจังหวัดเชียงใหม่ธนิดา พิมสอนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
74ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรเทศบาลเมืองในเขตจังหวัดเชียงใหม่ศรัณรัตน์ กอบคำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25638
75การบริหารจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ศริญญาย์ ถาดแสงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25638
76แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ณัฐรุจา สลีวงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256312
77ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนสุรางคณา ท้าวใจแป้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25636
78ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อรุณวรรณ รินเชื้อวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25637
79ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME)ในจังหวัดเชียงใหม่ณัฏฐา ศรีน้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25637
80ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตวงพร เทพวงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25638