บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลากานติมา ภูริภักดีสนองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256613
42ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัดดุสิตา รัตนกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256666
43ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาของชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานาฏนภา เพ็ชร์ล่องวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
44ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุงพรสุดา ผันแปรจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256614
45การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โคคา-โคล่า ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพิชฌาย์ เซ่งฉิ่ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256662
46ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้ำดื่มของประชากรในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปพิชญา ไชยยะวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256656
47ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของข้าราชการและพนักงานประจำในจังหวัดพัทลุงสพิชญา ผาแดงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
48ความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หาดใหญ่ จำกัดปิยชนก สุวรรณมาลาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256612
49ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการภาค 9ศุภรัชย์ แสดงมณีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256617
50ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดยะลาพรรณศักดิ์ เดชคิดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
51ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสตูลเพ็ญภักษ์ ลิตรักษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
52การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ กล้องวงจรปิด ของประชาชนในจังหวัดยะลาอติพล ดิษรานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
53พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารผ่านแอปพลิเคชันธอส GHB ALL GEN ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์เขตหาดใหญ่ศุภป์วิชญ์ วัฒนาสกุลเจริญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
54ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสุรากลั่นชุมชนของประชาชนในจังหวัดสงขลาลักขณา สุวรรณรัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
55ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาณิชนันทน์ ช่อกุหลาบวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256611
56แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลานตินา อารีบำบัดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
57แรงจูงใจในการทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เพื่อความพอเพียงและความมีเสถียรภาพด้านการเงินของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวุฒิชัย ชูชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
58การศึกษารูปแบบความหลากหลายและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดปัตตานีขวัญตา บุญส่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
59การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับทั่วทั้งองค์กรโดยใช้แนวคิดไคเซ็นกรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลาพรพิมล แซ่ตั้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25665
60กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานร้านค้าปลีกในจังหวัดสงขลาพีรวุฒิ ใจสมุทรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669