บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภรัณญา เหมาะเจริญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
182ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ หจก.สี่แยกไอทีกรุป๊ของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ชูชัย ใจบุญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
183ภาวะความเครียดมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุงนินท์ธัญ ตู้เซ่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
184คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ บริษัทเวียงค้าข้าว จำกัดภพตะวัน จำนงจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
185คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการขนส่งพัสดุของ บริษัท Flash Express จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังศาศวัต รัตนเรืองบวรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
186ทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสินเชื่อ SPayLater ของแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดตรังปรินทร์นิชา นิปกะกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
187ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ซอคเกอร์คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังสุทิศา สภานุชวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
188ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าบ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรังเกศศิริญญ์ อารีย์กุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
189อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของ ประชาชนในจังหวัดตรังปนิดา ชูอ่อนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256611
190ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขาปากคลอง จังหวัดพัทลุงสุพัตรา สงคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256611
191ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงจักรกฤษณ์ เพ็ชรโชติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256615
192ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด จังหวัดกระบี่ศศิศ จิตต์แจ้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
193อิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ร้านเค้กเจ้าอัญ จังหวัดตรังพิชชาพงศ์ เพทายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256611
194ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่สมุนไพร ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังจิรเมธ ชมภูน้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256615
195ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวดักระบี่ดวงหทัย ชูเนียมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
196ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันตัง จังหวัดตรังอรทัย ขวัญทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256611
197ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของประชาชนในจังหวัดตรังวิสูตร โพชสาลีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
198ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการ โรงคั่วกาแฟนายโกปี้ในจังหวัดตรังเอกมานิตย์ ช่วยพันธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
199ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องดื่มประเภทน้ำหวานของผู้บริโภคในจังหวัดตรังณิกัณชรศัมิ์ มาลารตัน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
200ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในงานประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเบญจรัตน์ ไชยะเลิศวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669