บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101การพัฒนาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน้ำชาและอาหารเช้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนันทนัช จีนชาวนาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256310
102ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจีนในจังหวัดนครราชสีมาญ่า หลี่วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
103การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ตกัลยาณ์ โพธิ์กิ่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256314
104ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันองค์กรของพนักงานในโรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดนครราชสีมาวันวิสา หมอกกระโทกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25662
105ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกวดวิชา เดอะ เบรน (สาขาพัทลุง)ภัทรชนน เรืองประดิษฐ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256310
106แรงปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในองคกร์ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุภาพ ดีไพรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
107ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : อู่แต้วการช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราชกัญญารัตน์ เทียบศรไชยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256314
108ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการภมูิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช (จีโอพาร์ค)ทรัพย์มณี บุญญโกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
109ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษ : ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราชปัณฑา ทองสมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
110ความพึงพอใจความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อการซื้อขายมูลไก่สำเนียง ชนะพิมายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
111ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของพนักงาน กรณีศึกษา : ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชพรใจ บัวหลวงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
112ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ สังกัด กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 1อมรรัตน์ มุ่งมีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25666
113ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ปกครอง กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชกุลชลี สุขเรืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
114ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อผลไม้สดของผู้บริโภคในเขตอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมานิภาพร ชาพันดุงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
115ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชรมิดา ทรัพย์อุปการวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25634
116ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาสุชานันท์ ย่านกลางวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
117ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรียนและความตั้งใจในการศึกษาต่อ กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชชฎาภรณ์ ศรีสงค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
118ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทำตามพ่อ ปลูกเพราะสุขของชาวไร่อ้อย เขตส่งเสริมจังหวัดชัยภูมิอิศรา ไชยนันทน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
119ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเครื่องมือการเกษตรและเครื่องมือช่างออนไลน์ไกรวิทย์ อุดมวิศวกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
120ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้วอภิวิชญ์ เหลืองศิริกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256612