บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ปัจจัยด้านการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามสายสัญญา ม่วงพานิลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
82ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมาอุมาพร อุดมทรัพย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25669
83ปัจจัยด้านการจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาจิรพรรณ ขันธปรีชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
84ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของประชาชน กลุ่ม Generation Y ในจังหวัดนครราชสีมาวิสุดา ถินมานัดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
85คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมานิรัชชา หนูจันทึกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
86ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาอิทธิพล บุบผามาลาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
87คุณภาพการให้บริการร้านค้าส่ง : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์รุ่งนภา นิวาศานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
88ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหมของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิสมคิด ประชุมสารวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
89คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมากันตนากร ทิพย์โสภณวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
90ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารเพื่อสุขภาพของประชากรจังหวัดนครราชสีมากฤษณาพร เข็มชูวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25666
91การรับรู้คุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของผู้บริโภค Generation Yสุวิมล เมณฑ์กูลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256311
92ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวดันครราชสีมาเปรมฤดี ลือจันทึกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
93ความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศชาย จังหวัดนครราชสีมาสิริปารนีย์ วิริยะกุลนันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
94ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบนั่งทานในห้างสรรพสินค้าจังหวัดนครราชสีมาเปรมฤทัย ลือจันทึกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
95องค์กรแห่งความสุขในการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิร.ต.ท.หญิง สุพิชชา กุนอกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
96ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาณัฎฐ์วรินทร์ อุดมพัทธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
97องค์กรแห่งความสุขในการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาสัตยาภรณ์ สัตยวงศ์ทิพย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256315
98ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และพื้นที่ในสังกัดอภิญญา ปริวัฒนศักดิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25667
99แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)วิไลวรรณ ภาณะรมย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
100ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชากร จังหวัดนครราชสีมากัลย์เกตนิกา บูรฟุ้งเกียรติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25665