บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การศึกษาทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครนวพรรษ พละเสถียรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25635
182พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มร้านกาแฟที่มีพื้นที่โคเวิร์กกิ้งสเปซ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพิมพ์ชนก แมนเมืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
183พฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากนันทพร ปานรัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25635
184ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ็ญศรี เดชแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256617
185ปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19สุพรรณี เกิดเกล้าวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
186พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ในจังหวัดนครศรีธรรมราชศิรินันท์ พรหมปานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256619
187การบริหารจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการทำงานของพนักงานแผนกควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)สุพัตรา ภักดีโตวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25638
188การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจิราพร ทองประภาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
189การศึกษาความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการช่วงโรคระบาดโควิด 19 ของเจเนอเรชั่นวาย ในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยกนกวรรณ วงค์เงินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
190ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในกรุงเทพมหานครสุวดี ศุภรัตนวิไลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256627
191รูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจที่มีคุณภาพของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยปริญญา บุญมาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25638
192การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยโสภา หล้าวงค์สายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256329
193การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยนันทิชา ออมสินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25639
194ปัจจัยการส่งเสริมองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีคุณภาพที่มีผลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน ในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยณัฐพล ไชยโยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25639
195การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายเหรียญดิจิทัล ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ของสมาชิกในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทยอัญญ์ชญา ภูวธนพิพัฒน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
196การบริหารจัดการด้านมาตรการป้องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภควัยทำงานที่มีประสิทธิผล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยธนากร สุวรรณชื่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25638
197ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในงานประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเบญจรัตน์ ไชยะเลิศวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669
198ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายพิมพ์พิกา ทัศนาวงค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25667
199ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโรสิทตา สันตุ้ยลือวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669
200ศึกษารูปแบบธุรกิจบริการ ธุรกิจร้านเสริมสวย กรณีศึกษาร้านบ้านผมสวย จังหวัดเชียงรายวิิไล จันทาพูนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256610