บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) สาขาภาคใต้คมกฤช แซ่ฮ้อวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
62ความพึงพอใจของลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรของ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชมณธกาณต์ เอี่ยมชำนาญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
63ความพึงพอใจความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อการซื้อขายมูลไก่สำเนียง ชนะพิมายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
64ความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วง HIGH SEASONโชคชัย รักรุ่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
65ความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หาดใหญ่ จำกัดปิยชนก สุวรรณมาลาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256612
66ความยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสสมฤดี วงศ์น้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
67ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน เจเนอเรชั่น "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมาปนัดดา ผิวอ่อนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
68ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา : ช่างก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์ไพลิน ตรีกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
69ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งในองค์การ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์จุฑามาศ แสนรัมย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
70ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางจริยธรรม ความฉลาดทางสังคมและความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลกสิริกัลยา ไชยรัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256611
71ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสังคมกับความสุขในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต AIA ในภาคเหนือสุวภัทร สุพรรณพจน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256611
72ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันองค์กรของพนักงานในโรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดนครราชสีมาวันวิสา หมอกกระโทกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25662
73ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรียนและความตั้งใจในการศึกษาต่อ กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชชฎาภรณ์ ศรีสงค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
74ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : อู่แต้วการช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราชกัญญารัตน์ เทียบศรไชยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256314
75ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ปกครอง กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชกุลชลี สุขเรืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
76ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของบุคลากร กรณีศึกษา : สำนักงานอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8อนิสา วารีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25639
77ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของพนักงาน กรณีศึกษา : ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชพรใจ บัวหลวงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
78ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องภาษีของผู้เสียภาษีต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ฐากูร นพตลุงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
79ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัยกัญญารัตน์ คำภิระแปลงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256614
80ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างสุนทร ยิ่งยศคงอนันต์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25669