บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้โดยสารนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอมราลักษณ์ ช่วยเนียมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
22แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประชากร Generation X และ Generation Y ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลามนัญญา อาทะวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
23การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application (K-Plus) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสงขลาเวณิกา รัตนมุณีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256612
24แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่สุธาสินี เพ็ชรขาววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
25แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลปัตตานีมัณฑนา เอื้อละพันธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256630
26แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา : นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลานฤภัค เผนานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
27ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) สาขาภาคใต้คมกฤช แซ่ฮ้อวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
28แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (กรณีศึกษา: ข้าราชการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 9)ณัฏยา ชาตอริยะกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256611
29แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ธนกร โมราวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256613
30แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งกรณีศึกษา : บริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์จำกัด จังหวัดสงขลาณัฐวัตร ร่มพรมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
31ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ็ญจันทร์ ศรีเกตุวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256616
32ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาปรียา สุวรรณกูฏวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256611
33ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารเสริมผ่านแอปพลิเคชัน TikTok และ Shopeeธัญธร แซ่ซิมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256626
34ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลเอี๊ยะซาน หมาดมานังวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
35ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry ในพื้นที่จังหวัดสงขลาชลดา หนูนคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256614
36ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น ThaID ของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพนิดา ศรีไชยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256612
37ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทุนของบุคลากรในศาลากลางจังหวัดตรังิจิตรานุช วิสุทธิชานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256623
38ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผู้บริโภคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กาญจนา วงศ์น้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
39ความยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสสมฤดี วงศ์น้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
40ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาปิยะณัฐ เขียวนุ้ยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256678